skip to Main Content

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Algemene Voorwaarden: het geheel van bepalingen, zoals in het onderstaande opgenomen;
2. Aanbod: het aanbod van Tafelkleedonline om met haar in onderhandeling te treden omtrent de voorwaarden voor levering van één van haar producten door het invullen van een elektronisch bestelformulier op de Website;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;
4. Overeenkomst: de Overeenkomst op afstand, waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
5. Ondernemer: Fotografie Stefan Mizee, handelend onder de naam Tafelkleedonline.nl
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
7. Duurzame Gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
8. Website: www.tafelkleedonline.nl

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Fotografie Stefan Mizee,
handelend onder de naam Tafelkleedonline.nl
Vestigings- en bezoekadres: De Zeven Provincien 68 – 2253 XL Voorschoten
Telefoonnummer: (0031) (0)6-51500270
Bereikbaarheid: vanaf maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur
Emailadres: info@tafelkleedonline.nl
KvK-nummer: 28066532
Btw-identificatienummer: NL 1215.94.117.B.01

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

3.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Tafelkleedonline en op elke Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument.

3.2 De Ondernemer stelt de tekst van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking van de Consument. De Consument stelt de Algemene Voorwaarden op een zodanige wijze ter beschikking van de Consument, dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs onmogelijk is, zal, voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven op welke wijze de Consument langs elektronische weg kan kennisnemen van de Algemene Voorwaarden en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het Aanbod

4.1 Indien het Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.

4.2 Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Consument mogelijk te maken.

4.3 Het Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

a. de prijs inclusief belastingen;
b. de eventuele kosten van aflevering;
c. de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. de uitsluiting van het Herroepingsrecht;
e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
f. de termijn voor aanvaarding van het Aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
g. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
h. de wijze waarop de Consument voor het sluiten van de Overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de Overeenkomst tot stand komt;
i. de gedragscodes waaraan de Ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

Artikel 5 – De Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van verzending van de orderbevestiging door Tafelkleedonline aan de Consument. Zolang Tafelkleedonline deze orderbevestiging niet heeft verstuurd, kan de Consument de order annuleren.

5.2 De Ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische dataoverdracht en zorgt voor een veilige web omgeving.

5.3 De Ondernemer zal bij de orderbevestiging aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager, meesturen:

a. de prijs inclusief belastingen;
b. de eventuele kosten van aflevering;
c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. het niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
f. het contactadres van Tafelkleedonline waar de klant een klacht in kan dienen;
g. aftersale service en garantie;

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

6.1 De producten van de Ondernemer worden geproduceerd op grond van de specificaties van de Consument in het elektronische bestelformulier op de Website, zoals bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub a onder 1 BW. Als gevolg hiervan kan de Consument het door de Ondernemer uit hoofde van de Overeenkomst geleverde product na levering niet ruilen noch terugzenden naar de Ondernemer.

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie

7.1 De Ondernemer staat er voor in dat haar producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2 De Ondernemer hanteert een garantietermijn van 1 kalenderjaar na de levering van het product door de Ondernemer aan de Consument.

7.3 De Ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt een klacht van een Consument dienovereenkomstig. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

8.1 De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de bestellingen van de producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt in het elektronische bestelformulier op de Website.

8.2 De Ondernemer zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling heeft geplaatst, bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. In geval van ontbinding conform het vorige lid, zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

8.3 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de Ondernemer.

8.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij de Ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

9.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Back To Top